Shiga Kogen Tannenomori Okojo

Nagano Japan

Forecast Point 5,620 ft • 36.7332, 138.5152